Doel

Doel

De vereniging heeft tot doel de geheelheid van de beroepsbelangen van haar leden te bevorderen en te beschermen met aandacht voor de essentiële vereisten van hun beroeps- bekwaamheid, waardigheid, rechtschapenheid en morele integriteit.


Daartoe zal de vereniging inzonderheid :


• alle aspecten die op welke wijze ook de belangen van de leden raken, onderzoeken, evalueren en daaromtrent voorstellen en adviezen formuleren;
• tussenkomen in de verdediging van de belangen van de leden, zowel algemeen als op moreel en materieel vlak;
• de deontologie eigen aan het beroep bewaken en de toepassing ervan opvolgen;
• de regels van confraterniteit onder de leden van de vereniging vastleggen en doen naleven;
• de permanente vorming van de leden, evenals van hun medewerkers, verzorgen of ondersteunen;
• wetenschappelijke hulp verlenen aan studenten van het universitair en hoger onderwijs en aan de stagiairs;
• tussenkomen bij, adviezen verstrekken aan de overheid en aan erkende instellingen en organisaties die op enige wijze betrokken zijn bij de beroepsstatus van de leden;
• gemeenschappelijke activiteiten, manifestaties, colloquia e.d. van en voor de leden organiseren, er toezicht op uitoefenen, evenals de daartoe relevante informatie en publicaties bezorgen;
• De vereniging kan haar leden vertegenwoordigen bij alle instanties, beroepsinstituten, organisaties of verenigingen zowel nationaal als Europees en internationaal.
• Onder geen enkel beding zal de vereniging zich inlaten met politieke, taalkundige en filosofische beschouwingen tegenover haar leden of derden.
• Zij zal zich evenzeer onthouden van inmenging in de administratieve en organisatorische aangelegenheden van haar leden.